புதன், 26 அக்டோபர், 2011

தீபாவளி புதிர்.

இவர் யார்?
இவருக்கும் 'தீபாவளி'க்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. அது என்ன?


புதன், 5 அக்டோபர், 2011

பாரிஸ் சதுரம்!

Hello Engalblog,

Here is a picture of the  famous Paris Square.
The tourist buses and other vehicles mar the beauty of the grand look.
please publish it when you have space.
with many thanks ,


RevathiNarasimhan.